Algemene Voorwaarden

     

ALGEMENE VOORWAARDEN EIJKENBOOM TECHNISCHE DIENST, 2022

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Eijkenboom Technische Dienst te Eindhoven te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten die zijn verstrekt aan Eijkenboom Technische Dienst.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de Klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Eijkenboom Technische Dienst producten en/of diensten bestelt en/of koopt en iedere wederpartij en/of leverancier van Eijkenboom Technische Dienst en de van het concern van die partij(en) deel uitmakende (rechts)personen.
  3. De werking van de artikelen 7:407 lid 2 en 7:408 lid 2 BW is uitgesloten.
  4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Eijkenboom Technische Dienst te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de (potentiële) Klant, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.
  5. Eijkenboom Technische Dienst wijst de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de Klant expliciet van de hand, ook in het geval de Klant eerder naar dergelijke voorwaarden heeft verwezen. Voor toepasselijk verklaring van (een gedeelte van) andere algemene voorwaarden dan deze, is voorafgaande schriftelijke aanvaarding daarvan door Eijkenboom Technische Dienst vereist. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk zijn, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheden deze voorwaarden.
  6. Indien de Klant kwalificeert als een consument zoals bedoeld in artikel 6:230g BW geldt het navolgende. Indien een deel van deze voorwaarden als strijdig met consumentenwetgeving, onverbindend en/of anderszins als onredelijk zal worden beschouwd, zal het overige deel van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
  7. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen van deze voorwaarden door Eijkenboom Technische Dienst zijn te allen tijde toegestaan. De Klant heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen van deze voorwaarden de overeenkomst op te zeggen, zonder dat Eijkenboom Technische Dienst enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website (https://www.eijkenboomtd.nl/).    
  8. In geval van onverenigbaarheden, tegenstrijdigheden of verschillen tussen taalversies van deze voorwaarden, prevaleert de oorspronkelijke Nederlandstalige versie. In geval van onverenigbaarheden, tegenstrijdigheden of verschillen tussen deze voorwaarden en een offerte en/of overeenkomst, prevaleert de offerte of overeenkomst.
  9. De administratie en gespecificeerde opgaves van Eijkenboom Technische Dienst zijn, behoudens tegenbewijs, bindend voor de Klant. Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de Klant zijn de administratieve gegevens van Eijkenboom Technische Dienst beslissend, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs. De op de factuur vermelde gegevens zijn juist, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.
  10. De vorderingen van de Klant op Eijkenboom Technische Dienst zijn niet overdraagbaar, verpandbaar of anderszins vatbaar voor bezwaring of overdracht, onder welke titel dan ook. Deze beperkingen gelden zowel productenrechtelijk als verbintenisrechtelijk.
 2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen en offertes door Eijkenboom Technische Dienst, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Eijkenboom Technische Dienst of door feitelijke uitvoering door Eijkenboom Technische Dienst komt een overeenkomst tot stand.
  2. Een aanvaarding van een offerte die afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod dat Eijkenboom Technische Dienst niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.
  3. De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Eijkenboom Technische Dienst slechts bindend indien deze schriftelijk door Eijkenboom Technische Dienst zijn bevestigd. Dit geldt ook voor een door de Klant op enig moment gewenste wijziging van de overeenkomst. De Klant kan pas rechten ontlenen aan een dergelijke wijziging, nadat deze schriftelijk door Eijkenboom Technische Dienst is bevestigd.
  4. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe of in de branche niet ongebruikelijke afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Eijkenboom Technische Dienst.
  5. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Eijkenboom Technische Dienst ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
  6. Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Eijkenboom Technische Dienst uit de door haar in te winnen informatie blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de Klant.
  7. Overeenkomsten kunnen door de Klant niet worden opgezegd zonder schriftelijke toestemming van Eijkenboom Technische Dienst, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming hebben bereikt omtrent de schadeloosstelling die de Klant aan Eijkenboom Technische Dienst verschuldigd is voor een door Eijkenboom Technische Dienst geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.
  8. Indien in een offerte meerdere producten en/of diensten worden aangeboden en per (groep) product(en) en/of dienst(en) een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de Klant niet het recht om slechts een deel van de aangeboden producten en/of diensten te aanvaarden. Offertes gelden alleen voor de specifiek daarin genoemde diensten en niet voor toekomstige opdrachten, verkopen of leveringen.
  9. Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Eijkenboom Technische Dienst niettemin met instemming van de Klant een aanvang tot uitvoering van de overeenkomst maakt, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.
  10. Eijkenboom Technische Dienst is tot aan het tijdstip dat levering van de producten en/of diensten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. Opzegging geschiedt schriftelijk.
 3. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, rust op Eijkenboom Technische Dienst een inspanningsverplichting, gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie en de aard van de overeenkomst. Eijkenboom Technische Dienst geeft geen verdergaande garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid en/of werking van een product en/of dienst.
  2. Eijkenboom Technische Dienst is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van een termijn, waaronder de levertijd. Daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Eijkenboom Technische Dienst een redelijke termijn, dat wil zeggen ten minste één (1) maand, wordt gegeven om alsnog na te komen.
  3. Eijkenboom Technische Dienst is bevoegd tot deelleveringen.
  4. De opgave van levertijden in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Eijkenboom Technische Dienst steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch deze zijn indicatief en kwalificeren niet als fatale termijnen. Opgegeven levertijden gaan eerst in wanneer de overeenkomst effectief tot stand is gekomen, over alle details overeenstemming is bereikt en nadat Eijkenboom Technische Dienst beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens.
  5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van deze omstandigheden, wordt de levertijd automatisch dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde inzake overmacht.
  6. Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterms: Ex Works (af fabriek), Eindhoven. De kosten van transport evenals het risico van verlies en/of schade tijdens het transport zijn steeds voor rekening van de Klant, ook als Eijkenboom Technische Dienst het transport verzorgt. Indien de Klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Eijkenboom Technische Dienst gerechtigd de producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan.
  7. Producten gelden als geleverd, zodra Eijkenboom Technische Dienst de Klant ervan in kennis heeft gesteld dat de producten, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Eijkenboom Technische Dienst of bij een derde klaar staan om door de Klant te worden afgehaald of om in opdracht van de Klant te worden verzonden. Alsook wanneer er een oplevering heeft plaatsgevonden en de Klant akkoord is gegaan met de geleverde werken en/of diensten. Vanaf het moment van levering komen de geleverde producten voor risico van de Klant.
  8. Elke overeenkomst en aan Eijkenboom Technische Dienst gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in van Eijkenboom Technische Dienst om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de Klant te aanvaarden. Eijkenboom Technische Dienst is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden of schade van welke aard of uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door deze derden, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Eijkenboom Technische Dienst. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
  9. Indien de Klant derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Eijkenboom Technische Dienst.
 4. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Eijkenboom Technische Dienst aan de Klant te leveren producten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de Klant. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle door Eijkenboom Technische Dienst op enig moment opgegeven prijzen alleen voor de concrete offerte waarin ze zijn opgenomen. Een eventuele vooraf gegeven prijsinschatting wordt slechts indicatief verleend. Voor zover nodig is de Klant reeds op voorhand afdoende gewaarschuwd voor een mogelijke overschrijding
  2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de Klant gehouden tot vergoeding aan Eijkenboom Technische Dienst van alle door derden aan Eijkenboom Technische Dienst in rekening gebrachte kosten die verband houden met de overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend licentievergoedingen, toeslagen en/of verzendkosten, ook wanneer dit gebeurt na levering of beëindiging van de overeenkomst.
  3. De in de aanbiedingen van Eijkenboom Technische Dienst weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Eijkenboom Technische Dienst gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de Klant gedurende 8 dagen nadat zij is gewezen op, bekend is geworden of kon zijn met de prijsverhoging het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
  4. Indien de overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dit leiden tot meerwerk of -kosten. Tevens kan Eijkenboom Technische Dienst oordelen dat het noodzakelijk is om meerwerk te verrichten of meerkosten te maken teneinde de overeenkomst tot een goed einde te brengen. De Klant is verplicht tot vergoeding aan Eijkenboom Technische Dienst van al het meerwerk en alle meerkosten. Eijkenboom Technische Dienst informeert de Klant zo spoedig mogelijk over meerwerk of -kosten. Behoudens wanneer sprake is van een noodgeval, zal Eijkenboom Technische Dienst pas een aanvang maken met meerwerk of pas meerkosten maken, nadat de Klant daarmee akkoord is gegaan. Overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of bemoeilijken of die nopen tot uitbreiding of wijziging van de overeenkomst en/of tot meerwerk of -kosten kwalificeren als onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in dit artikel.
  5. Vorenbedoeld(e) meerwerk of -kosten worden in rekening gebracht aan de hand van dezelfde prijsbepalende factoren en berekeningswijze die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht c.q. de meerkosten zijn gemaakt dan wel, naar keuze van Eijkenboom Technische Dienst, die welke werden gebruikt bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Betaling
  1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Eijkenboom Technische Dienst heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde producten per deellevering te factureren. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Eijkenboom Technische Dienst aangewezen bankrekening.
  3. Eijkenboom Technische Dienst heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Eijkenboom Technische Dienst, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Eijkenboom Technische Dienst is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Eijkenboom Technische Dienst bevoegd de overeenkomst te beëindigen en is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor Eijkenboom Technische Dienst voortvloeiende schade. Eijkenboom Technische Dienst heeft het recht de door de Klant betaalde voorschotten te verrekenen met openstaande facturen, ongeacht of het voorschot betrekking heeft op dezelfde of een andere overeenkomst dan die waarop de openstaande factuur betrekking heeft.
  4. Indien de uitvoering van de overeenkomst een periode bestrijkt van meer dan één (1) maand, is Eijkenboom Technische Dienst gerechtigd tussentijdse betaling van de verrichte werkzaamheden te verlangen.
  5. De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen door de Klant dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening. Ieder beroep op verrekening van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Eijkenboom Technische Dienst voorafgaand schriftelijk instemt met een specifieke verrekening en de vordering waarmee wordt verrekend door Eijkenboom Technische Dienst onvoorwaardelijk schriftelijk is erkend.
  6. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. De Klant is aan Eijkenboom Technische Dienst vanaf dat moment een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW plus 2%. Tevens zijn alle vorderingen van Eijkenboom Technische Dienst op de Klant, uit welke hoofde dan ook, alsdan onmiddellijk volledig opeisbaar. Voor de berekening van de rente over het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
  7. Ingeval na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn van 14 dagen nog geen betaling ontvangen is, is de Klant daarnaast een boete verschuldigd gelijk aan 15% van de door de Klant aan Eijkenboom Technische Dienst verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Eijkenboom Technische Dienst buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Eijkenboom Technische Dienst om nakoming en aanvullende schadevergoeding te vorderen en om alle met de Klant bestaande overeenkomsten onmiddellijk (zonder inachtneming van een opzegtermijn) te beëindigen. Het boetebedrag wordt vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW of, indien deze niet verschuldigd is c.q. niet kan worden gevorderd, een rente van 8% per jaar, vanaf de dag dat de boete opeisbaar is.
  8. Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de Klant dan meldt de Klant dit binnen 24 uur aan Eijkenboom Technische Dienst
  9. Onverminderd de overige rechten van Eijkenboom Technische Dienst uit hoofde van dit artikel, is de Klant jegens Eijkenboom Technische Dienst gehouden om de incassokosten te vergoeden die Eijkenboom Technische Dienst heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
  10. Indien de Klant niet de eindgebruiker is van de door Eijkenboom Technische Dienst geleverde producten en/of diensten, heeft Eijkenboom Technische Dienst het recht om bij een betalingsachterstand van ten minste 3 maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten. In dat geval komen alle eventueel tussen Eijkenboom Technische Dienst en de Klant geldende exclusiviteitsafspraken (en enig verbod uit hoofde waarvan Eijkenboom Technische Dienst niet in contact mag treden met (eind)klanten van de Klant) onherroepelijk te vervallen.
  11. Eijkenboom Technische Dienst kan haar in deze voorwaarden omschreven rechten te allen tijde ook uitoefenen jegens een aan de Klant gelieerde onderneming, voor enige vordering van Eijkenboom Technische Dienst op de Klant en/of een aan de Klant gelieerde onderneming. Een onderneming wordt met een andere onderneming gelieerd geacht, indien die onderneming voor 50% of meer toebehoort aan dezelfde eigenaar, dan wel voor 50% of meer direct of indirect gecontroleerd wordt door of controle uitoefent over die andere onderneming en/of voor 50% of meer met die andere onderneming tot eenzelfde groep ondernemingen behoort.
  12. De toepasselijkheid van de artikelen 6:92 en 6:93 BW is uitgesloten.
 6. Verplichtingen van de Klant
  1. Indien de Klant verhuist dan wel het (factuur)adres, e-mailadres en/of andere gegevens van de Klant wijzigen, dan is de Klant verplicht om Eijkenboom Technische Dienst hierover tijdig, dat wil zeggen voorafgaand aan de wijziging, schriftelijk te informeren.
  2. De Klant vrijwaart Eijkenboom Technische Dienst ter zake alle kosten, schaden en interesten, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, al dan niet (ook) op de Klant, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, al dan niet bij of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel in verband met gebreken van de producten en/of diensten. De Klant is verplicht om zich hiervoor te verzekeren en verzekerd te houden en Eijkenboom Technische Dienst op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polis(sen) te doen toekomen. Iedere aansprakelijkheid van Eijkenboom Technische Dienst ter zake vorderingen van derden op de Klant is uitgesloten, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.
  3. De Klant is verplicht om Eijkenboom Technische Dienst tijdig alle medewerking te verlenen die dienstbaar is aan of redelijkerwijs nodig is voor de levering van de producten en/of diensten of uitvoering van de overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend, het verschaffen van toegang tot haar terrein en het tijdig en kosteloos verschaffen van toegang tot de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit en telecom. De Klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van geleverde producten op de openbare netwerken. 
  4. De Klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De Klant is verplicht Eijkenboom Technische Dienst tijdig voor gevaarlijke situaties of belemmeringen te waarschuwen.
  5. De Klant is verplicht om Eijkenboom Technische Dienst op de hoogte te stellen van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en om alle door Eijkenboom Technische Dienst verlangde gegevens en informatie terstond te verstrekken, ook nadat Eijkenboom Technische Dienst is overgegaan tot uitvoering van de overeenkomst.
  6. De Klant staat jegens Eijkenboom Technische Dienst in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Eijkenboom Technische Dienst ter beschikking gestelde gegevens en informatie. Eijkenboom Technische Dienst is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige onjuistheid en/of onvolledigheid van door of ten behoeve van de Klant aan haar ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie.
  7. Indien en zodra Eijkenboom Technische Dienst door verhindering van de Klant of door enige andere aan de Klant toe te rekenen oorzaak niet op de overeengekomen en/of gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de overeenkomst is de Klant verplicht om de door Eijkenboom Technische Dienst als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden. 
  8. De Klant staat er jegens Eijkenboom Technische Dienst voor in dat zij evenals het personeel van de Klant (inclusief diens opdrachtnemers) en alle door of namens de Klant bij de overeenkomst betrokken derden de uit de AVG voortvloeiende verplichtingen nakomen. De Klant vrijwaart Eijkenboom Technische Dienst voor aanspraken en/of boetes van derden (inclusief de Autoriteit Persoonsgegevens) c.q. betrokkenen in de zin van de AVG in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door of ten behoeve van de Klant of waarvoor deze op grond van de wet verantwoordelijk is.
 7. Garantie
  1. Indien door Eijkenboom Technische Dienst aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de Klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
  2. Indien een beroep op garantie van de Klant gegrond zou zijn, zal Eijkenboom Technische Dienst de te leveren producten -naar de keuze van Eijkenboom Technische Dienst- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Eijkenboom Technische Dienst de Klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de Klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Eijkenboom Technische Dienst.
  3. Alle eventuele garantieverplichtingen van Eijkenboom Technische Dienst vervallen indien schade, fouten, gebreken, aanpassingen of onvolkomenheden ten aanzien van producten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde producten door de Klant of door de Klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de Klant of een derde zonder toestemming van Eijkenboom Technische Dienst wijzigingen in de door Eijkenboom Technische Dienst geleverde producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
 8. Reclames
  1. Eventuele klachten over een door Eijkenboom Technische Dienst geleverd product of dienst, dienen terstond door de Klant aan Eijkenboom Technische Dienst schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 10 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de Klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de Klant Eijkenboom Technische Dienst, binnen 10 dagen nadat het gebrek aan de Klant bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon of had behoren te zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. Deze kennisgevingen dienen schriftelijk te geschieden en een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de klacht, opdat Eijkenboom Technische Dienst in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Eijkenboom Technische Dienst in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken. Eijkenboom Technische Dienst is niet gehouden tot het in behandeling nemen van klachten inzake geringe en in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit e.d. Het indienen en/of bestaan van klachten ontslaat de Klant nimmer van haar betalingsverplichtingen.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Eijkenboom Technische Dienst niet verplicht retourzendingen van de Klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Eijkenboom Technische Dienst van de door de Klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de Klant, totdat de producten door Eijkenboom Technische Dienst zijn gecrediteerd.
  3. Klachten met betrekking tot door Eijkenboom Technische Dienst verzonden facturen dient de Klant binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Eijkenboom Technische Dienst kenbaar te maken. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en heeft de Klant afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten.
  4. Indien de Klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Eijkenboom Technische Dienst het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de Klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Eijkenboom Technische Dienst te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Eijkenboom Technische Dienst, zolang de Klant enige vordering van Eijkenboom Technische Dienst, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
  2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Eijkenboom Technische Dienst te bewaren.
  3. De Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.
  4. Indien de Klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Eijkenboom Technische Dienst tekort schiet of Eijkenboom Technische Dienst goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Eijkenboom Technische Dienst gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De Klant zal medewerking verlenen en Eijkenboom Technische Dienst te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van de Eijkenboom Technische Dienst. Na terugneming zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de Klant met Eijkenboom Technische Dienst was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Eijkenboom Technische Dienst uit de terugneming voortvloeien.
 10. Opschorting en beëindiging
  1. De Klant wordt geacht zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst jegens Eijkenboom Technische Dienst niet, niet tijdig, niet geheel of niet deugdelijk nakomt of dreigt na te komen. Alsdan is Eijkenboom Technische Dienst gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten, ongeacht of deze (dreigende) tekortkoming al dan niet aan de Klant toe te rekenen is. In een dergelijk geval is de Klant verplicht om alle door Eijkenboom Technische Dienst als gevolg daarvan te lijden schade, waaronder doch niet uitsluitend de gederfde winst en kosten, te vergoeden. Indien Eijkenboom Technische Dienst op grond van de haar op dat moment bekend zijnde omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend haar verplichtingen te mogen opschorten, is Eijkenboom Technische Dienst niet verplicht tot enige schadevergoeding aan de Klant, indien achteraf bekend mocht worden dat het beroep van Eijkenboom Technische Dienst op opschorting niet terecht of rechtsgeldig is geweest.
  2. In geval van verzuim van de Klant is Eijkenboom Technische Dienst gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de Klant en/of het door de Klant eventueel aan Eijkenboom Technische Dienst verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel en onmiddellijk op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen. De Klant is aansprakelijk voor de door Eijkenboom Technische Dienst alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit de gederfde winst en kosten.
  3. Indien en zodra de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling aanvraagt dan wel inzake de Klant een aanvraag is ingediend met betrekking tot vergelijkbare procedures als genoemd in Bijlage A en B bij de Verordening (EG) Nr. 1346/2000 van de Europese Raad van 29 mei 2000, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, heeft Eijkenboom Technische Dienst het recht de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
  4. De door de Klant aan Eijkenboom Technische Dienst te vergoeden post “gederfde winst” zal behoudens tegenbewijs van de Klant vijfentwintig procent (25%) van de overeengekomen prijs bedragen.
  5. Indien Eijkenboom Technische Dienst tot gehele of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van de overeenkomst overgaat op grond van dit artikel, is zij op geen enkele wijze gehouden tot enige vergoeding aan de Klant, hoe ook genaamd.
 11. Overmacht
  1. Eijkenboom Technische Dienst is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Eijkenboom Technische Dienst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Eijkenboom Technische Dienst niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, of bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat Eijkenboom Technische Dienst daarvoor aan de Klant enige (schade)vergoeding verschuldigd is.
  2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Eijkenboom Technische Dienst zijn ontstaan, zoals, doch niet uitsluitend, ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Eijkenboom Technische Dienst als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Eijkenboom Technische Dienst of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van producten of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Eijkenboom Technische Dienst, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, dan wel een tekortkoming in de nakoming door een door Eijkenboom Technische Dienst ingeschakelde derde of vervoerder.
  3. De omstandigheid dat de Klant niet of niet tijdig beschikt over vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door Eijkenboom Technische Dienst, komt voor rekening van de Klant en kwalificeert niet als overmacht zijdens de Klant. Deze omstandigheid levert bovendien geen grond op voor beëindiging van de overeenkomst door de Klant. 
  4. Indien Eijkenboom Technische Dienst bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  5. Eijkenboom Technische Dienst heeft te allen tijde het recht om zich op overmacht te beroepen, ook indien de overmacht veroorzakende situatie intreedt nadat Eijkenboom Technische Dienst aan haar verplichtingen had moeten voldoen of (gedeeltelijk) heeft voldaan.
 12. Aansprakelijkheid
  1. Eijkenboom Technische Dienst is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Eijkenboom Technische Dienst, dan wel doordat Eijkenboom Technische Dienst onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.
  2. Eijkenboom Technische Dienst is in geen geval aansprakelijk indien de Klant de door Eijkenboom Technische Dienst en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.
  3. Eijkenboom Technische Dienst is evenmin aansprakelijk voor schade indien de Klant zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt. De Klant vrijwaart Eijkenboom Technische Dienst voor aanspraken van verzekeraars en andere derden dienaangaande.
  4. Eijkenboom Technische Dienst is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder, doch niet uitsluitend, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.
  5. Eijkenboom Technische Dienst is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website of een dienst, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.
  6. Eijkenboom Technische Dienst is nimmer aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade, indien de Klant ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Eijkenboom Technische Dienst.
  7. Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op Eijkenboom Technische Dienst, is deze aansprakelijkheid van Eijkenboom Technische Dienst bij schade aan producten beperkt tot de herstel- en vervangingskosten tot maximaal de hoofdsom zoals deze op de desbetreffende factuur staat vermeld, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van Eijkenboom Technische Dienst te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door Eijkenboom Technische Dienst gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Eijkenboom Technische Dienst onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag en uit welke hoofde dan ook (inclusief eventuele verplichtingen tot ongedaanmaking), te allen tijde beperkt tot het door Eijkenboom Technische Dienst in verband met de betreffende overeenkomst in rekening gebrachte bedrag met een maximum (voor alle gevallen samen, indien het er meerdere zijn) van € 25.000,– (zegge: vijfentwintig duizend euro).
  8. Elke vordering van de Klant op Eijkenboom Technische Dienst vervalt, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, indien na verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering door de Klant ter zake geen gerechtelijke bodemprocedure tegen Eijkenboom Technische Dienst effectief aanhangig is gemaakt.
  9. Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Klant schadeclaims schriftelijk aan Eijkenboom Technische Dienst te melden, uiterlijk binnen 3 maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen of behoren te ontdekken.
  10. De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze voorwaarden gelden ook voor het geval Eijkenboom Technische Dienst aansprakelijk is voor fouten van door Eijkenboom Technische Dienst ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Eijkenboom Technische Dienst bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere producten, geen uitgezonderd.
 13. Boetebeding
  1. Bij overtreding van een verplichting in deze voorwaarden verbeurt de Klant, zonder dat daarvoor een aanmaning of andere voorafgaande verklaring noodzakelijk is, ten gunste van Eijkenboom Technische Dienst dan wel de rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel van Eijkenboom Technische Dienst een onmiddellijk opeisbare en niet voor inhouding, opschorting of verrekening vatbare boete van €10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding, vermeerderd met een boete van €1.000 (zegge: duizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, voor zover het een doorlopende overtreding is. Zulks onverminderd de rechten van Eijkenboom Technische Dienst op schadevergoeding voor zover de schade meer bedraagt dan de totaal verschuldigde boete, het recht op nakoming, het recht om een procedure (waaronder een eventueel kort geding) te voeren, het recht om alle met de Klant bestaande zakelijke verhoudingen en overeenkomsten (voor zover die er zijn) onmiddellijk (zonder inachtneming van enige opzegtermijn) te beëindigen, het recht om een gerechtelijk verbod te bewerkstelligen en alle overige haar uit hoofde van de wet toekomende rechten. Het boetebedrag wordt vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW of, indien deze niet verschuldigd is c.q. niet kan worden gevorderd, een rente van 8% per jaar, vanaf de dag dat de boete opeisbaar is. De artikelen 6:92 en 6:93 BW zijn niet van toepassing.
 14. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar mocht zijn c.q. verklaard mocht worden of worden vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 BW als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid, vernietigbaarheid of onuitvoerbaarheid gekend zouden hebben. Hetzelfde geldt indien en voor zover zou blijken dat bepaalde niet-Nederlandse wet- en/of regelgeving van toepassing is op c.q. van invloed is op de uitwerking van deze voorwaarden en dit nadelig is voor Eijkenboom Technische Dienst.
  2. Indien een bepaling van deze voorwaarden onverbindend en/of niet afdwingbaar blijkt te zijn, omdat deze verder reikt dan wat wettelijk is toegestaan of als redelijk wordt beschouwd, terwijl die bepaling geldig of afdwingbaar zou zijn indien de bewoording daarvan zou worden aangepast, de duur daarvan ingekort en/of de reikwijdte daarvan beperkt, zal de betreffende bepaling gelden met inachtneming van die aangepaste bewoording, duur en/of reikwijdte voor zover noodzakelijk om die bepaling geldig te doen zijn.
  3. Op een met Eijkenboom Technische Dienst gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende producten van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) zijn uitgesloten.
  4. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst (en al hetgeen daarmee verband houdt) voortkomen, met inbegrip van situaties die door slechts één van de partijen wordt beschouwd als een geschil en geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze voorwaarden en/of een overeenkomst, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Eijkenboom Technische Dienst ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is Eijkenboom Technische Dienst voorts bevoegd om zich, in het geval van een grensoverschrijdende incasso, te richten tot een andere ter zake bevoegde Nederlandse rechter.